О КЦС

Каријерни центар за студенте Академије има саветодавни, информативни и образовни карактер. Ово значи континуирано и адекватно унапређење компетенција студената.

Каријерни центар пружа подршку студентима дуалног модела студија тако што информише, оснажује и подржава студенте да планирају и постављају циљеве каријерног развоја, прати задовољство и мотивацију студената и послодаваца током реализације учења кроз рад, сарађује са средњим школама ради успостављања континуитета пружања услуга каријерног вођења и саветовања, помаже студентима код избора послодавца када се учење кроз рад реализује код више послодаваца ради усмеравања студената према индивидуалним потребама и у њиховом најбољем интересу.

Према дефиницији Резолуције о целоживотном образовању Савета министара ЕУ из 2004. године (Council of the European Union, Council Resolution on strengthening policies, systems and practices in the field of guidance throughout life in Europe, Council of the European Union, Brussels, 2004.) каријерно вођење представља низ активности које оспособљавају појединце било ког узраста, у било ком трeнутку њиховог живота, да идентификују сопствене способности, компетенције и интересе, да донесу одлуке које се тичу њиховог образовања, оспособљавања и професије да управљају токовима својих живота у области учења, рада и других области којима могу да стекну и примене способности и компетиције.

Циљ Каријерног центра за студенте је пружање подршке појединцу у одабиру правог каријерног пута у оквиру расположивих могућности, а у контексту оптималног развоја и употреба сопствених потенцијала у складу са властитим интересовањима и вредностима, како би постигао одређено задовољство у професионалном и приватном животу.

Поред свог основног циља, каријерно вођење у Академији доприноси достизању циљева јавне политике (студије OECD, CEDEFOP, Светске банке, ET) у области образовања, а у контексту веће ефикасности и квалитета људских ресурса. Допринос овог центра се такође огледа у повећању веће ефикасности на тржишту рада, друштвеном укључивању и активном грађанству.

Резолуцијом Савета Европе истичу се четири политички значајне области:

 1. Подстицање стицања вештина управљања каријером за цео живот.
 2. Обезбеђивање приступа услугама каријерног вођења и саветовања свим заинтересованим појединцима.
 3. Осигуравање квалитета у пружању услуга каријерног вођења.
 4. Подстицање координације и сарадње међу различитим националним, регионалним и локалним актерима.

Године 2010. усвојена је Стратегија каријерног вођења и саветовања у Републици Србији (“Службени гласник РС”, бр, 16/2010“), а која је у надлежности Министарства омладине и спорта Републике Србије. Ова Стратегија садржи Акциони план у оквиру кога се подржава формирање оваквих центара у образовним институцијама. План, програм и методологија рада центра за вођење каријере Академије заснован је на препорукама за формирање центара за каријерно вођење из пројекта Темпус “Careers – Развој каријерног вођења и саветовања у циљу унапређења високог образовања у Србији”, а који је подржан од стране Министарства омладине и спорта Републике Србије.

Циљ каријерног вођења је усклађивање потреба и потенцијала појединаца, у овом случају студената, са потребама тржишта рада ради запошљавања.

У интеракцији стварају се услови за целоживотно учење, развој каријере, као и за професионалну и територијалну мобилност. Оснивањем овог центра Београдска политехника пре свега инвестира у каријеру својих студената, али и у локалну заједницу, регион, односно у укупни државни и економски напредак.

Активности Каријерног центра за студенте Академије подељене су у четири групе:

 • Каријерно информисање
 • Каријерно саветовање
 • Каријетно образовање
 • Повезивање са пословним светом.

Каријерно информисање се односи на доступност информација које су неопходне за планирање каријере и других видова радног ангажовања. Информације укључују податке о занимањима, потребним компетенцијама, трендовима тржишта рада, перспективама у каријери, о могућностима за стицање радног искуства и усавршавања, итд. Ове информације треба да пруже адекватну основу за доношење одлука о каријери, да упуте студента на самостално истраживање и формирање критичког односа према различитим информацијама. Каријерно информисање пружају представници центра, као и остали запослени који поседују овакве информације. Информисање ће се обављати непосредно и посредно, путем електронских, а понекад и штампаних медија. Оно се може обављати групно или индивидуално, зависно од тренутних потреба.

Каријерно саветовање помаже студентима да разумеју сопствене циљеве и да доносе одлуке које су утемељене на адекватним информацијама, те да се посвете управљању своје каријере, било планирано или непланирано. Циљ активности каријерног саветовања јесте боље разумевање личних потреба студента, решавање каријерних дилема и интересовања и развијање свести о потреби усавршавања вештина за активно управљање каријером.

Облици саветовања:

 1. Индивидуално саветовање – заказане сесије које се одвијају у простору центра, под претпоставком поверљивости.
 2. Групно саветовање (радионице) – заказане сесије у мањим групама до 20 студената.
 3. Онлајн саветовање – (на чему ће се инсистирати а у складу са Стратегијом развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године) приступ текстовима, материјалима, алатима, тестовима, као и комуникација са представницима Центра преко формулара, електронске поште и сличних онлајн алата.

Каријерно образовање помаже студентима да разумеју мотиве, вредности и начине доприноса друштву у коме живе. Каријерно образовање студентима даје знање о тржишту рада и оспособљава их да планирају каријеру и припреме се за рад. Образовне активности могу да воде и/или организују запослени у Београдској политехници, а уз сагласност и договор са стално ангажованим у Каријерном центру за студенте Београдске политехнике. Ове активности могу да укључе и представнике академске заједнице, пословне заједнице, културне и образовне центре, невладине организације и остале институције и појединце.

Облици образовања:

 1. Предавања, радионице, семинари, трибине.
 2. Самостално учење, онлајн метода, учење на даљину.
 3. Искуствено учење (симулације радног окружења, радна пракса)

Повезивање са пословном заједницом употпуњава остале активности центра. Акценат се налази на искуственом учењу. Ове активности додају на садржај каријерног информисања, посебно у вези са истраживањем области рада, послодаваца и приликама за усавршавање а већ годинама су саставни део наставе.