Посета међународном сајму из области екологије ЕCО ЕXPО

За студенте свих година студијског програма Заштита животне средине могла би бити интересантна информација да ће се у понедељак 15.04.2019. реализовати студијска посета међународном сајму из области екологије ЕCО ЕXPО (адреса: Шпанских бораца, 74, у „BEL EXPO“ центру, Нови Београд). Скуп студената је у 11:30 испред ЕXPО центра. Потребно је да се студенти јаве проф. Ивани Матић Бујагић.

Циљеви конференције су:

Покренути дискусију о вазности и преговарачког поглавља 27 у оквиру преговора о приступању ЕУ.

Јачање стручне и логистичке подршке преговарачкој позицији Републике Србије у оквиру преговарачког процеса.

Покретање питања усаглашавања постојећих стратегија и њихових Програма реализације са резултатима Париског споразума и нашег приступања ЕУ.

Подршка при дефинисању одговарајућих политика које ће бити засноване на чињеницама и доброј упућености у ситуацију, сарадњом са партнерима из привреде и сектора цивилног друштва.

Процес приступања ЕУ (законодавство у области климатских промена и усаглашавање са мерама за ублажавање климатских промена), кроз процес консултација са приведним субјектимна и сектором цивилног друштва.

Успостављање потпорних структура при Министарству заштите животне средине Р. Србије које(а) се односе на тему логистичке и стручне помоћи партнера из привреде и сектора цивилног друштва.у оквиру успешне реализације преговарачког поглавља 27 у оквиру преговора о приступању ЕУ.

Индентификација и промовисање одрживих финансијских модела који би (успешно) подржали и допринели успешној реализацији обавеза које проистичу из приступања ЕУ И ПОГЛАВЉЕ 27

Укључивање заинтересованих страна из привреде и сектора цивилног друштва и подршка међуинституционалној и међусекторској сарадњи.

Скретање пажње шире јавности на значај (и) преговарачког поглавља 27 у оквиру преговора о приступању ЕУ.

Даље у тексту преносимо делове агенде ове конференције:

Циљ политика заштите животне средине ЕУ је да промовише одрживи развој и очува животну средину за садашње и будуће генерације. Директне користи које доноси ова политика су опште: боље здравље становништва, очување природних ресурса, конкурентна привреда, бољи квалитет живота. Важан део ове политике ЕУ је и борба против климатских промена на глобалном нивоу.

Политика ЕУ у области заштите животне средине заснива се на начелима превентивног деловања (пре него што штета, односно загађење настану), начелу „загађивач плаћа” (кад год је могуће, трошкове заштите животне средине треба да сноси приватно или физичко лице које угрожава животну средину, а не друштво у целини), борби против нарушавања животне средине на самом извору загађења (где је једноставније и економичније уклонити последице загађења), заједничкој одговорности ЕУ и држава чланица (јер је надлежност за ову област подељена између ЕУ и држава чланица) и на укључивању заштите животне средине у друге политике ЕУ (као што су пољопривреда, транспорт, енергетика).

Прописи ЕУ у вези са заштитом животне (ом) средине (ом) изузетно су обимни и чине приближно једну трећину укупног броја прописа ЕУ. Ти прописи покривају област заштите животне средине хоризонтално (процена утицаја на животну средину, доступност информација, учешће јавности), односно путем сектора: квалитет ваздуха, управљање отпадом, квалитет воде, заштита природе, контрола индустријског загађења и управљање ризиком, хемикалије, климатске промене, заштита од буке и цивилна заштита.

Преношење прописа Европске уније у национални правни систем само је први корак у процесу прилагођавања ЕУ стандардима. ЕУ политика заштите животне средине подразумева и адекватну примену и спровођење прописа – на националном, али и локалном нивоу. Неопходне су значајне инвестиције за административне трошкове, улагање у инфраструктуру, као и одржавање постројења. Очекује се да ће у процесу преузимања ЕУ стандарда највећи трошак бити у сектору водâ, након чега следе сектори отпада и индустријског загађења. Значајан део трошкова достизања ЕУ стандарда финансираће се помоћу фондова ЕУ (Национална стратегија Републике Србије за апроксимацију у области животне средине).

Имајући у виду искуства из претходних проширења ЕУ, постоји велика вероватноћа да ће Србија у склопу преговора затражити од ЕУ одобрење прелазних рокова за примену и спровођење ЕУ стандарда у вези с овом облашћу.