НАГРАДНИ КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ПЛАКАТА НА ТЕМУ „365 ДАНА БЕЗ ДУВАНА”

Канцеларија за превенцију пушења у Центру за промоцију здравља Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” расписује наградни конкурс за идејно решење плаката на тему „365 ДАНА БЕЗ ДУВАНА”.

Пропозиције за учеснике:

 Право учешћа имају студенти уметничких високошколских установа. Учествовање је бесплатно, а радови се предају под шифром.

 • С обзиром на то да је тема „365 ДАНА БЕЗ ДУВАНА”, очекује се да радови истакну предности некоришћења дувана и дуванских/никотинских производа за појединца и целокупно друштво. Такође би требало да радови истакну потребу да се живи у средини без дувана, као и добре стране друштва у којем се не користе дувански производи.
 • Овде се под дуваном и дуванским производима подразумевају класичне цигарете, загревани дувански производи, наргиле, као и електронске цигарете.
 • Рад може да буде усмерен тј. да садржајем одговара некој од следећих области:
  • Превенција отпочињања употребе дувана
  • Штетност коришћења наргила, са посебним нагласком на младе
  • Штетност изложености дуванском диму из окружења и значај заштите становништва од изложености дуванском диму
  • Престанак тј. одвикавање од употребе цигарета и/или других дуванских производа.
 • Пожељно би било да радови имају стимулативни приступ како би се истакло позитивно понашање за здравље и заштиту животне средине. Не препоручује се непосредно приказивање ризичног понашања на плакату.
 • Рад може бити дело једног или више аутора (при чему се додељује једна награда за један рад без обзира на број аутора).
 • Кандидат/и може/могу поднети само један ауторски рад у оригиналу (који мора бити дело и власништво учесника). Цртежи, скице, фотокопије и плагијати неће бити прихваћени. Рад мора да одговара теми, не сме бити претходно објављиван, излаган или на било који начин публикован и не сме кршити права трећих лица.
 • Не смеју се користи ликови познатих личности, док је у случају да се користе ликови било које особе потребна њихова писана и оверена сагласност да њихови ликови могу бити коришћени без икаквог ограничења у случају да рад буде награђен или селектован за изложбу.
 • Поднети радови треба да буду одштампани у формату Б2 (500×707 mm), у колору. Поред штампане верзије доставља се и графичка припрема на CD-у или USB-у према следећим инструкцијама:
  • Графичку припрему за штампу урадити у искључиво следећем формату PDF (prepress)
  • Назив фајла треба да одговара шифри под којом се предаје рад на конкурс
  • Димензија фајла треба да буде B2 формата (500×707 mm)
  • Фотографије, ако их има у фајлу, треба да буду у резолуцији од 300 dpi
  • Достављени фајл треба да буде у CMYK колорни профил/моду
  • У фајлу не сме да буде никаквих објеката у RGB колорном профилу/моду
  • Не треба користити индустријске и default ICC колорне профиле – искључити ову опцију у подешавањима приликом publish to pdf
  • Није потребно убацити никакве додатне цајтне за обрез, пасер крстиће или слично.
 • Уз рад је обавезно послати или приложити приликом предавања затворену коверту, са јасно исписаном ШИФРОМ на полеђини, која ће садржати одштампану или читко штампаним словима попуњену ПРИЈАВУ НА КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ПЛАКАТА НА ТЕМУ „365 ДАНА БЕЗ ДУВАНА” која се може добити при предавању радова на конкурс или преузети на сајту batut.org.rs.
 • Одабир жанра, технике и ауторски приступ потпуно су слободни.
 • Рок за пријем радова је 20. новембар 2021. године. Сви радови који буду послати после овог рока неће бити прихваћени.
 • Кандидати штампану верзију плаката и посебно коверту са пријавом и електронском верзијом рада (под шифром) на конкурс достављају лично или шаљу поштом (о свом трошку) до наведеног датума, на адресу: Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” за Канцеларију за превенцију пушења, ул. Др Суботића бр. 5, 11000 Београд са назнаком ЗА КОНКУРС „365 ДАНА БЕЗ ДУВАНА ”. Радове који не буду награђени, нити селектовани за изложбу или одбијени из неког разлога, укључујући и графичку припрему, на конкурсу кандидати могу преузети у року од 30 дана од дана објављивања резултата конкурса у Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”.
 • Сваки рад на полеђини мора да садржи: шифру под којом је пријављен (читко исписано).
  Напомена: Без овог податка рад се неће узимати у разматрање.
 • Награђени радови као и они који су селектовани за изложбу (укључујући и графичку припрему) остају у трајном власништву организатора конкурса који их може умножавати и користити без ограничења за изложбе, израду промотивног и здравственоваспитних материјала (штампаног, електронског, видео) и др.
 • Чланови жирија за избор радова су: мр sc. Надежда Николић, дипл. биолог; прим. др. sc. med. Биљана Килибарда; Милица Салашки, маст. лик. умет.; Татјана Шљивар, дипл. историчар уметности и Марија Петковић, дипл. психолог. Резултати конкурса биће објављени на сајту batut.org.rs до краја 2021. године.

Критеријуми за оцену  дизајна     

 • Жири ће оцењивати у којој мери су поруке и дефинисани визуелни изглед плаката у складу са задатом темом, наведеним смерницама и техником израде, као и успешност проналажења правог односа између задатих елемената. У обзир ће се узимати и оригиналност радова.
 • Жири ће оцењивати склад свих елемената ликовно-графичког језика и визуелног језика који чине ликовни елементи (композиционо решење, третман светлости и валерских вредности, колорит, перспективу и др.) приказаних на раду који треба својом појавношћу да привуче пажњу посматрача.
 • Рад треба да задовољи основне норме добро осмишљеног плаката: прегледност, једноставност, разумљивост, сажетост и тачност. Слоган и порука коју шаље могући испис морају бити довољно видљиви, читки и атрактивни како би привукли и задржали пажњу посматрача.

Награде:
•  ПРВА НАГРАДА у новчаном износу од 60.000 дин.
•  ДРУГА НАГРАДА у новчаном износу од 50.000 дин.
•  ТРЕЋА НАГРАДА у новчаном износу од 40.000 дин.
•  Девет  пратећих награда у новчаном износу од по 15.000 дин. (9 x 15.000 дин.)

 • Додатне информације: тел: 011/ 2684 566/ лок. 178;

Татјана Шљивар, е-mail:  tatjana_nov@yahoo.com

Надежда Николић, е-mail:  nadan@batut.org.rs